A sitepro.hu
adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse

 • Rák Szabolcs egyéni vállalkozó
 • Székhely: 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 169.
 • Nyilvántartási szám: 52685701
 • Adószám: 69091366-1-25
 • Elektronikus elérhetőség: [email protected]
 • Weboldal: www.sitepro.hu

a továbbiakban, mint Adatkezelő

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, továbbá, hogy az adatkezeléssel érintettek, azaz az általa üzemeltetett www.sitepro.hu weboldal látogatói megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével és védelmével kapcsolatban.

Az adatkezelési műveleteket az Adatkezelő úgy szervezi és hajtja végre, hogy a személyes adatok kezelésével érintettek magánszférájának a legmagasabb fokú védelme biztosítva legyen. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

 • az Alaptörvényt;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR Rendelet).

Az Adatkezelő a GDPR Rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

2. A tájékoztató során használatos fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal az alábbi domain címen található meg: www.sitepro.hu

3. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő a személyes adatokat egyrészt minden esetben úgy kezeli, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabály előírásának, másrészt pedig az adatkezelés közben tisztességesen és átlátható módon jár el.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni. Az adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk. Az Adatkezelő csupán annyi személyes adatot gyűjt az Érintettről, amennyire feltétlen szüksége van a megjelölt cél megvalósulásához.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

4. Az egyes adatkezelési tevékenységek

4.1 Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

Az Érintettnek a Weboldalon, a www.sitepro.hu/kapcsolat menüpont a megjelölt elérhetőségeken keresztül van lehetősége kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az email címe és telefonszáma, illetve az Érintett által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok
Adatkezelés céljaaz Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama a személyes adatok a cél teljesülését követően törlésre kerülnek

4.2 Cookie-k

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a Weboldalnak a későbbi látogatásakor újra aktiválódik. A cookie célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve az Érintett személyes beállításait. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatkezelő cookie-kat használjon amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy Weboldal nem fog teljeskörűen működni.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol
Adatkezelés céljaaz Érintett személyes beállításainak a tárolása
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama az Érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

4.3 Közösségi média

Az Adatkezelő a sitepro.hu oldalt kezeli a Facebookon, illetve a sitepro.hu oldalt az Instagramon.

A Facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva, az Instagram oldalon pedig a „követem” vagy „follow” linkre kattintva iratkozhat fel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, és a képmása, amelyet profilképként használ, illetve az általa nyilvánosan megosztott egyéb képmást is tartalmazó fotók
Adatkezelés célja tájékoztatás az Adatkezelőt érintő aktuális információkról, vagy hírekről
Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama az Érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő Facebook oldalának, a „követés leállítása” vagy az „unfollow” gombra kattintva az Adatkezelő Instagram oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

A Facebook és az Instagram az Adatkezelőtől függetlenül végez adatkezelési tevékenységet. Az oldalak adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook és az Instagram honlapjain található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból kaphat az Érintett.

A Facebook adatvédelmi szabályzata: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Az Instagram adatvédelmi szabályzata: https://help.instagram.com/519522125107875

4.4 Partnerekkel történő üzleti kapcsolattartás

Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó azon személyes adatait, amelyek elengedhetetlenek a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

Adatkezeléssel érintett adatok köreaz Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe
Adatkezelés célja vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése
Adatkezelés jogalapja A szerződés teljesítéséhez vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig

5. Adatfeldolgozók

A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhet. Az adatfeldolgozási tevékenységük során az adatfeldolgozók megfelelnek a jelen tájékoztatóban is rögzített alapelveknek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Adatfeldolgozó neveElérhetőségeFeladatok
Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság1133 Budapest, Árbóc utca 6.számlázó szolgáltatás
Meta Platforms Ireland Limited4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irelandközösségi média (Facebook, Instagram)

Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő jellemző tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

A Facebook adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://help.instagram.com/519522125107875

A Billingo adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelő birtokába jutott adatokat személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítása az Adatkezelő jogszabályi előírásnál fogva köteles.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a fentiekben megjelölt személyes adatokat a székhelyén, illetőleg az informatikai rendszerében tárolja.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az informatikai rendszer működtetése során a szükséges védelmi megoldások biztosítják, hogy Érintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8. Az Érintett jogai az adatkezelés során

Tájékoztatáshoz való jog
Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból. A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.
A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

Az adatok helyesbítése
Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg. Az Érintett a fentiekben megjelölt jogait az érvényesítheti az Adatkezelőnek a [email protected] e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Adatkezelőnek címzett és annak székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected]) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

10. Záró rendelkezések

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés céljáról. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, és amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintettnek hozzá is kell járulnia.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. február 28. napjától érvényes.

Rák Szabolcs egyéni vállalkozóRák Szabolcs egyéni vállalkozó